หน่วยขึ้นตรง

กรมทหาราบที่ ๕ มีกองพันทหารราบเป็นหน่วยขึ้นตรง ๕ กองพัน ต่อมาได้ปรับการจัดหน่วย คงเหลือกองพันทหารราบเป็นหน่วยขึ้นตรง ๓ กองพัน คือ
๑. กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒. กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล)
๓. กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลห้าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)